Video: Phục vụ sự sống, dụng cụ của sự hiệp thông và dấu chỉ lòng thương xót