Giới Thiệu

Sứ Mạng Loan Báo Tin Mừng Theo Tinh Thần Thánh Gioan Thiên Chúa

Sứ Mạng Loan Báo Tin Mừng Theo Tinh Thần Thánh Gioan Thiên Chúa

Trong tài liệu Intrumentum Laboris Hiến Chương Tổng Quát năm 2006 nhắc nhớ chúng ta việc chăm sóc người đau yếu bệnh tật và những người nghèo khó là một thành phần trong tổng thể sứ mạng của hội dòng và không thể bê trễ “quyền của người đau yếu”. vì thế Hiên chương khẳng định “quyền của người đau yếu” cần thiết phải được củng cố hơn nữa, nhiệm vụ đã được trao phó cho hội dòng để nói lên tầm quan trọng về và nhu cầu đã được trao phó, Đặc biệt hơn để trau dồi kiến thức và chuẩn