Lịch sử Hội Dòng

Dòng Bệnh Viện Thánh Gioan Thiên Chúa

Dòng Bệnh Viện Thánh Gioan Thiên Chúa

“ Dòng Trợ Thế Thánh Gioan Thiên Chúa thuộc đã được Đức Thánh Cha Piô V phê chuẩn ngày 01.01.1572, qua Sắc-chỉ Licet ex debito, thể theo lời thỉnh cầu của các Anh em đồ đệ của Thánh Gioan Thiên Chúa, và được công nhận trong Hội Thánh dưới danh hiệu: DÒNG TRỢ THẾ THÁNH GIOAN THIÊN CHÚA (Hiến Pháp I, 1).