Thông tin Hội Dòng

Lễ truyền thống Gia đình chăm sóc bệnh nhân - Miền Sài Gòn

Lễ truyền thống Gia đình chăm sóc bệnh nhân - Miền Sài Gòn

Sáng thứ bảy, ngày 12 tháng 11 năm 2022, tại Hội Dòng Trợ Thế Thánh Gioan Thiên Chúa đã tổ chức thánh lễ truyền thống lần thứ XVII của Gia đình chăm sóc bệnh nhân - Miền Sài Gòn, trong dịp kỷ niệm 450 năm ngày Hội Dòng được thành lập, 70 năm Tỉnh Dòng Gioan Thiên Chúa hiện diện tại Việt Nam và 50 năm ngày Đấng Đáng Kính William Gagnon về nhà Cha. Trong tâm tình của những dịp kỷ niệm đó, GĐCSBN - Miền Sài Gòn…