TU HUYNH ANGEL DOLADO DE MIGUEL - QUA ĐỜI

Dòng Trợ Thế Thánh Gioan Thiên Chúa

Tỉnh Dòng Đức Maria Thánh Linh Việt Nam 

CÁO PHÓ

Số 25 năm 2017                                                                                      

Trong niềm tin vào Chúa Giêsu Tử nạn và Phục-sinh,

Văn phòng Giám Tỉnh xin thông báo:

TU HUYNH :            ANGEL DOLADO DE MIGUEL

Qua đời :                   Ngày 03 tháng 09 năm 2017

Tại Tu viện :             Córdoba

Thuộc Tỉnh Dòng :  Beticae

Nước :                        Tây Ban Nha                               

Hưởng thọ:                94 tuổi

Khấn Dòng :             55 năm

Thánh lễ, kinh phụng-vụ và lần hạt cầu nguyện theo Hiến-pháp Dòng ngày ..........................